Historie Warmoestuin, Sion Rijswijk

Het gebied waar de Warmoestuin gevestigd is heeft een rijke geschiedenis. Op oude kaarten en tekeningen zijn de contouren van het gebied al zeer goed te herkennen. Tijdens het bouwrijp maken van de grond is er veel gevonden van deze oude nederzettingen. Dit materiaal is bewaard en zal later ingezet worden voor de inrichting van de nieuwe gezamenlijke tuin.

Het Klooster Sion

De naam Sion duikt in de geschiedenis voor het eerst op in 1435 toen een afsplitsing van de reguliere kanunniken van St. Hieronymusdal van Delft een klooster op het grondgebied van Rijswijk wilde oprichten. Dit klooster werd gewijd aan Maria en kreeg de naam ‘Sancta Maria in Monte Sion’ (Heilige Maria op de berg Sion). Het klooster maakte deel uit van het “Generaal Kapittel der Reguliere Kanunniken” waarvan Sion in 1462 het hoofdklooster werd, en het kreeg als zodanig veel invloed op het geestelijke leven in Holland.

Rond 1490 werd door monniken van het klooster de Romeinse Mijlpaal van Monster gevonden, toen ze een stuk grond in het Westland cultiveerden. In 1545 werd het klooster door een geestelijke in brand gestoken, waarna het werd herbouwd. Het einde van het klooster kwam met de godsdienststrijd van de Tachtigjarige Oorlog. Toen Lumey in 1572 de omgeving van Delft beheerste, vluchtten de kloosterlingen naar Delft, en later naar Den Haag of Amsterdam. Toen de Spanjaarden Delft naderden, werden op bevel van de stad omliggende kloosters gesloopt, en dit lot trof ook Sion.

De resten van het klooster werden in 1574 door de Spanjaarden nog als fortificatie gebruikt bij de belegering van Delft, maar na de Spaanse terugtocht werden ook deze laatste resten van het klooster met de grond gelijk gemaakt. De Staten van Holland onteigenden de katholieke bezittingen. Aanvankelijk werden de landerijen van Sion verpacht, maar in 1595 en 1598 vonden verkopingen per opbod plaats, waarna de grond in particuliere handen overging.

De Buitenplaats Sion

In 1643 kocht de arts Leonard van Hogendorp grond aan, die dat in 1646 naliet aan zijn broer Daniël van Hogendorp, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland. Onder hem breidde het grondgebied van de hofstede zich aanzienlijk uit en hij liet een herenhuis bouwen op de plaats waar eens het klooster had gestaan. Dat herenhuis werd later door brand verwoest. Een van de volgende eigenaren, Gerard Putmans (1679), een bemiddeld Delfts bestuurder, maakte van Sion een buitenplaats.
In 1710 verkocht zijn erfgenaam de buitenplaats aan de Rotterdamse regent Gijsbert van Hogendorp en Sion groeide verder uit tot een van de grootste en fraaiste buitenplaatsen van Rijswijk.[1] Gijsbert van Hogendorp overleed in 1750 en zijn dochter Jacoba Sara Justina erfde Sion. In haar testament liet zij Sion na aan haar neef Willem van Hogendorp, mits hij op dat moment zijn schulden aan haar en haar broer Johan François van Hogendorp zou hebben afgelost. Dat was niet het geval waardoor haar broer de buitenplaats overnam.
In 1783 was Willem van Hogendorp, die fortuin maakte in Oostindïe, in staat Sion dan toch over te nemen. Hij was de vader van Dirk en Gijsbert Karel van Hogendorp. Gijsbert Karel van Hogendorp was orangist en werd bekend om zijn lidmaatschap van het Driemanschap dat de terugkeer van de Prins van Oranje voorbereidde. Dirk van Hogendorp, aanhanger van het Franse bestuur, maakte carrière in het leger van Napoleon. Toen Dirk naar Brazilië verhuisde noemde hij zij plantage nabij Rio de Janeiro Novo Sion.
Rond 1800 verkocht de familie Hogendorp de buitenplaats Sion en in een tijdsbestek van 15 jaar werd het landgoed door de nieuwe eigenaren in delen verkocht. Vanaf die tijd werd Sion een agrarisch gebied.

Voor meer informatie kijk op op Wikipedia of bij Cultuurhistorie van Midden-Delfland

© fotografie Maarten Duijvestijn
X
X
X